woensdag, november 08, 2006

Het geheim van het hout ontrafeld?

De ontmanteling van "het geheim
van het hout"
Lijst 14 kandidaat nr. 6Bij besluit van 15 juli 2005 heeft het College voor de Toelating
van Bestrijdingsmiddelen beslist dat bij de toelating van
bestrijdingsmiddelen de schadelijke gevolgen voor het milieu en de
gezondheid, die ontstaan bij het gebruik en in de afvalfase van het
geïmpregneerde hout, niet is geregeld in de Bestrijdingsmiddelenwet,
maar geregeld moet zijn in de aan de houtimpregneerbedrijven
verleende milieuvergunning op grond van de Wet milieubeheer.


Bij onherroepelijke uitspraak d.d. 20 juli 2005, nummer
200408002/1, heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van
State beslist, dat in de verleende milieuvergunning voor bedrijven
die hout impregneren niets is geregeld over de schadelijke gevolgen
voor het milieu en de gezondheid, die ontstaan gedurende de
gebruiksfase en daarna in de afvalfase van het geïmpregneerde hout.
Dit omdat men ervan uitgaat dat dit is geregeld bij de toelating van
het bestrijdingsmiddel op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet.


Het resultaat van deze twee met elkaar strijdige uitspraken
(jurisprudentie) is, dat elke soort gif of gevaarlijk afval via
geïmpregneerd hout, als tijdelijke drager, op een ongecontroleerde
wijze in ons milieu kan terechtkomen of kan worden gedumpt. Hieraan
kan alleen een einde komen als dit politiek aan de kaak wordt
gesteld via een parlementaire enquête.


Ik wil aan alle aanwezige volksvertegenwoordigers vragen om dit
politiek aan te kaarten. Daarmee is de basis gelegd voor een
duurzame oplossing van het ongelimiteerd vergiftigen van ons
leefmilieu via deze juridisch bewezen tekortkomingen in
de Bestrijdingsmiddelenwet in samenhang met de Wet milieubeheer.


Deze door de Eerste en Tweede Kamer goedgekeurde en met elkaar
strijdige wetten, namelijk de Bestrijdingsmiddelenwet die strijdig
is met de Wet milieuheer, in samenhang met twee naast elkaar lopende
rechtssystemen, te weten: het College van Beroep voor het
Bedrijfsleven, dit zijnde het hoogste beroepscollege voor besluiten
genomen vanuit de Bestrijdingsmiddelenwet en de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State zijnde het hoogste
beroepscollege voor besluiten genomen vanuit de Wet milieubeheer.
Daardoor is geheel Nederland vergiftigd met maar liefst 13 miljoen
kg arseen en 30 miljoen kilogram chroom VI, zijnde zogenaamde
'zwarte lijststoffen', die vanwege hun gevaarlijke eigenschappen al
vanaf 1986 met de best bestaande techniek uit het milieu hadden
moeten worden geweerd.


Helaas hebben degenen die geld verdienen aan het vergiftigen van
16 miljoen Nederlanders de gehele Nederlandse politiek in de
politieke greep, hetgeen in de criminologische literatuur 'collusie'
wordt genoemd. Voor meer informatie verwijs ik u naar de in 2002
gehouden lezing voor de Nederlandse Vereniging van
Veiligheidsdeskundigen, zie op internet:
http://www.sdnl.nl/nvvk.htm

Voor wetenschappelijke en feitelijke onderbouw raadpleeg de
volgende webpagina's:


http://www.wolmanzouten.nlAanwezige politici: waar blijft de parlementaire enquête ???